Styret og verv
ØBK's ORGANER

 (valgperiode i parentes)

ØBK-styret
 • Tor-Magnus Lundeby, styreleder   (2021-23)

 • Jonas Qvale, nestleder  (2022-24)

 • Jane Hupe, kasserer  (2021-23)

 • Hanne B. Nystrøm, sekretær  (2022-24)

 • vara: Stian Borgen  (2021-23)

ØBK kunstfaglig råd

 • Marit Lyckander (2021-23)

 • Ole Jakob Ihlebæk  (2021-23)

 • Aksel Høgenhaug  (2021-23)

 • vara: Ida Løkken Anstensrud (2021-23) 

Nominasjonsutvalget
 • Hege Liseth  (2021-2023)

 • Gunn Harbitz (2022-2024)

 • vara: Britt Juul  (2021-23)

EKSTERNE VERV KNYTTET TIL ØKS

(Østfold Kunstsenter)

Representantskapet for ØKS

 • Jonas Qvale, leder  (2020-23)

 • Ellen Solberg  (2020-23

 • Gerd Wevling Matre  (2022-25)

 • 1. vara: Kristin Romberg  (2021-23)

 • 2. vara: Elisabeth Rønbeck  (2022-25)

Representantskapets valgkomité

(for 5. styremedlem i ØKS-styret valgt på fritt grunnlag)

 • Laila Kongevold (2020-22)

 

Styret for ØKS

 • Stefan Christiansen  (2021-23)

 • vara: Mikkel Rasmussen Hofplass (2021-23)

ØKS  kunstfaglig råd

 • Britt Juul  (2022 høst-2024)                                                       

 • vara: Laila Kongevold  (2022-24)

ØVRIGE EKSTERNE VERV

 

Fredrikstad kommunes innkjøpskomité ​for løskunst

 • Inger-Marie D Thorkildsen,  tlf 994 80 772   (2022-24)

 • vara: Magne Rudjord  (2022-24)                                                                     

Østlandsutstillingens styre

 • Ingrid Aarvik Berge  (2022-24)

 • vara: Silje Steinsvik  (2022-24)                                                                                  

Østlandsutstillingens representantskap

 • Astri Tonoian  (2022-24)

 • vara: Maja Sjöström  (2022-24) 

Oversikt over styrer, råd og utvalg, med satser og antall møter:

ØBK-styret

4 styremedlemmer. 1 vara

Faste satser: Styreleder 7000 kr pr år, styremedlemmer 3500 kr pr år.

350 kr pr styremøtetime ca 7-8 møter pr år.

ØBK kunstfaglig råd:

3 rådsmedlemmer. 1 vara

 

350 kr pr time ca 2-3 møter pr år

ØBK's kunstfaglige råd er vår kunstfaglige råd og jury i Østfold.

Kunstfaglig råd er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende.

Kunstnerisk råd består av tre representanter med vararepresentant hvor av flest mulige faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. De som velges, må være faglig kompetente og minst fylle kravene til medlemskap i en av billedkunstnerorganisasjonene.

Ved eksterne juryverv hvor ØBK skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer, samarbeider styret med leder for Kunstnerisk råd for å finne frem til kandidater.

Kunstnerisk råd velger selv leder og nestleder.

Nominasjonsutvalget i ØBK:

2 utvalgsmedlemmer. 1 vara

 

Fast honorar 1000 kr pr repr. Møter i desember-februar

ØBK's representanter til representantskapet for ØKS:

3 representanter.  2 vara (1. og 2. vara)

 

Honoreres av ØKS.

Representantskapets sammensetning:

Tre representanter fra ØBK med 1. og 2. vara

Tre representanter fra NK-Viken med 1. og 2. vara

1 representant for Viken fylkeskommune

1 representant for Fredrikstad kommune

Representantskapet er Østfold kunstsenters øverste organ.

Ledervervet alternerer og innehas av  en representant fra ØBK det ene året og en representant fra NK-Viken, det andre året.

ØBK's representant i ØKS-styret:

1 representant. 1 vara

 

kr. 350,- pr. time + 1 time forberedelse per møte.

4 – 5 møter i året + strategisamlinger.

 

ØKS-styrets sammensetning:

1 kunsthåndverker,

1 billedkunstner,

1 felles kandidat på fritt grunnlag

1 fra Fredrikstad Kommune,

1 fra Viken Fylkeskommune.

Styrets oppgaver (ØKS' vedtekter fra 2017):
Styret skal innkalle til Representantskapets årsmøte en gang i året

og legger fram saker til behandling:

• Revidert regnskap
• Årsmelding
• Årsbudsjett
• Strategisk plan og Handlingsplan
• Saker fra styret og medlemmer

Styret har ansvaret for drift og utvikling av Østfold kunstnersenter her under:
- foreta ansettelser av daglig leder
- sørge for at virksomheten skjer i samsvar med vedtekter, vedtatt handlingsplan og innenfor de til enhver tid forsvarlige økonomiske rammer.
- i kunstneriske spørsmål å trekke opp de langsiktige og overordnede retningslinjene

Styret plikter å følge instruks for styret.
Styringsdokumenter for Østfold kunstsenter ligger her:    http://ostfold-kunstsenter.no/?page_id=935

ØBK's representant i ØKS kunstfaglig råd

1 representant. 1 vara

Representantskapet fastsetter honorar for arbeidet. Representanten velges på grunnlag av god faglig innsikt og oppdatert oversikt på samtidskunstscenen. Mandat/oppgaver nedfelt i egen instruks. I hovedtrekk:
ØKS kunstfaglig råd skal sørge for å legge et utstillingsprogram som er i tråd med ØKS’ helhetlige strategiske plan og utvikling og til enhver tid gjeldende utstillingsprofil og bistå ØKS' administrasjon og styre i kunstfaglige spørsmål. 

 

ØKS kunstfaglig råd sammensetning:
2 representanter valgt av h.h.v. årsmøtene i ØBK og NK-Viken.
2 representanter som er ØBK og NK-Viken sine representanter til ØKS-styret
Daglig leder ØKS

1 fra administrasjonen.

 

ØBK's representant i Østlandsutstillingens styre

1 representant. 1 vara

 

350 kr pr time+ dekket reiseutgifter, ca 3 møter pr år + mail og telefonmøter

-Styremedlemmene er ansvarlige for informasjon til sin distriktsorganisasjon.

-Styret er ansvarlig for økonomi og gjennomføring av ØU i samarbeid med de lokale arrangører.

-Styret skal utarbeide reglement, nødvendige prosjektplaner for prosjektet og forestå forhandlinger med stat og fylkeskommuner. Det er styret som er ansvarlig for faste ansettelser.

-Styret har det faglige arrangøransvaret for Østlandsutstillingen.

-Planlegge Østlandsutstillingen i fremtiden, idédugnader for Østlandsutstillingens aktiviteter i utlandet, og i arbeidsmøter med potensielle visningssteder for de kommende årene. Hver av distriktsorganisasjonene velger sitt styremedlem for Østlandsutstillingen med

personlig varamedlem for en 2-årsperiode

 

ØBK's representant til Østlandsutstillingens representantskap

1 representant. 1 vara

Ca et møte i året. 350,- pr time+ reiseutgifter

 

Representantskapet er Østlandsutstillingens eier/ høyeste organ.

Følgende er representert:

Distriktsorganisasjonene: Vestfold, Hedmark, Oppland, BOA, Østfold, Buskerud, to

representanter fra kunstsentrene, en representant fra ØSAM, og styreleder for ØU

(talerett -ikke stemmerett)

 

ØBK's representant i Fredrikstad kommunes innkjøpskomité for løskunst

1 representant. 1 vara

1058,- pr møte ca 4 møter pr år

Budsjettet for innkjøpskomiteen er fra 2021 redusert til ca 75 000,- pr år.

I innkjøpskomiteen sitter en representant for Fredrikstad kommune, en fra Fredrikstad

museum og en kunstnerisk representant (ØBK eller NKSØ) med én stemme hver.

-ØBK's representant må holde seg oppdatert på kunstnerisk aktivitet og

utstillingsvirksomhet i kommunen.

-Komme med forslag og innspill til komiteen.

-Være med å ta beslutning om hva som blir kjøpt inn.