top of page
Styre og verv

Informasjon om hvem som sitter i ulike verv, og instrukser/honorar for disse

ØBK's ORGANER

 (valgperiode i parentes)

ØBK-styret (konstituert 14.3.2024)
 • Tor-Magnus Lundeby, styreleder   (2023-25)

 • Ingrid Aarvik Berge, kasserer  (2023-25)

 • Hanne B. Nystrøm, sekretær  (2024-26)

 • Karen Kviltu Lidal, styremedlem  Ny  (2024-26)

 • vara: Stian Borgen  (2023-25)

ØBK kunstfaglig råd

 • Aksel Høgenhaug  (2023-25)

 • Ann Kristin Aas  (2023-25)

 • Maja Sjöström  (2023-25)

 • vara: Hege Dons Samset  (2023-25) 

Nominasjonsutvalget
 • Gunn Harbitz (2024-26)

 • Britt Juul ,  (2023-25

 • vara: Jenny Alnæs (2023-25)

EKSTERNE VERV - ØKS

Representantskapet for ØKS

 • Jonas Qvale   (2023-mai 2024)

 • Jane Hupe  (mai 2024-27)

 • Ellen Solberg  (2023-26)

 • Gerd Wevling Matre  (2022-25)

 • 1. vara: Kristin Romberg  (2023-25)

 • 2. vara: Elisabeth Rønbeck  (2022-25)

Representantskapets valgkomité

for 5. styremedlem i ØKS-styret valgt på fritt grunnlag

(Utnevnt av Representantskapet)

 •  Ellen Solberg (2022-24)

 

Styret for ØKS

 • Hanna Høiness  (2023-25) som styremedlem siter ØKS 

 • vara: Geir Toe Holm (2023-25)

Styremedlem  (m/vara) har også en plass i ØKS kunstfaglig råd

ØKS  kunstfaglig råd

 • Britt Juul  (2024 -26)                                                       

 • vara: Laila Kongevold  (2024-26)

ØVRIGE EKSTERNE VERV

 

Fredrikstad kommunes innkjøpskomité ​for løskunst 

 • Tor-Magnus Lundeby   (2024-27)  3-årig verv i en overgangsperiode

 • vara: Leif Nyland  (2024-27)                                                                     

Østlandsutstillingens styre (3-årig periode)

 • Ingrid Aarvik Berge  (2024-27)

 • vara: Jessica Williams  (2024-27)                                                                                  

Østlandsutstillingens representantskap

 • Maja Sjöström  (2024-26)

 • vara: Unn Fahlström  (2024-26) 

Oversikt over styrer, råd og utvalg, med satser og antall møter:

ØBK-styret

4 styremedlemmer. 1 vara

Faste satser: Styreleder 20.000 kr pr år, styremedlemmer 3.500 kr pr år.

350 kr pr styremøtetime ca 7-8 møter pr år.

Sekretær 1 times honorert renskriving av referat

Kasserer tilleggshonorar 2.500 kr for årsregnskap

Vervmanual for styret (alt du bør vite knyttet til de ulike funksjonene)

ØBK kunstfaglig råd:

3 rådsmedlemmer. 1 vara

350 kr pr rådsmøtetime, 2 ordinære møter i året

Rådsleder har 1000 kr fast årlig sats i tillegg

Vervmanual for rådet (alt du bør vite knyttet til dette vervet)

Nominasjonsutvalget i ØBK:

2 utvalgsmedlemmer. 1 vara

Fast honorar 1500 kr pr repr. Møter i tidsrommet desember-februar

Vervmanual (alt du bør vite knyttet til dette vervet)

ØBK's representanter til representantskapet for ØKS:

3 representanter.  2 vara (1. og 2. vara). Velges for 3 år om gangen. Overlappende perioder.

Honoreres av ØKS.

Representantskapets sammensetning:

Tre representanter fra ØBK med 1. og 2. vara

Tre representanter fra NK-Viken med 1. og 2. vara

1 representant for Viken fylkeskommune

1 representant for Fredrikstad kommune

Representantskapet er Østfold kunstsenters øverste organ.

Ledervervet alternerer og innehas av  en representant fra ØBK det ene året og en representant fra NK-Viken, det andre året.

ØBK's representant i ØKS-styret:

1 representant. 1 vara

 

kr. 350,- pr. time + 1 time forberedelse per møte.

4 – 5 møter i året + strategisamlinger.

 

ØKS-styrets sammensetning:

1 kunsthåndverker,

1 billedkunstner,

1 felles kandidat på fritt grunnlag

1 fra Fredrikstad Kommune,

1 fra Viken Fylkeskommune.

Styrets oppgaver (ØKS' vedtekter fra 2017):
Styret skal innkalle til Representantskapets årsmøte en gang i året

og legger fram saker til behandling:

• Revidert regnskap
• Årsmelding
• Årsbudsjett
• Strategisk plan og Handlingsplan
• Saker fra styret og medlemmer

Styret har ansvaret for drift og utvikling av Østfold kunstnersenter her under:
- foreta ansettelser av daglig leder
- sørge for at virksomheten skjer i samsvar med vedtekter, vedtatt handlingsplan og innenfor de til enhver tid forsvarlige økonomiske rammer.
- i kunstneriske spørsmål å trekke opp de langsiktige og overordnede retningslinjene

Styret plikter å følge instruks for styret.
Styringsdokumenter for Østfold kunstsenter ligger her:    http://ostfold-kunstsenter.no/?page_id=935

ØBK's representant i ØKS kunstfaglig råd

1 representant. 1 vara

Representantskapet fastsetter honorar for arbeidet. Representanten velges på grunnlag av god faglig innsikt og oppdatert oversikt på samtidskunstscenen. Mandat/oppgaver nedfelt i egen instruks. I hovedtrekk:
ØKS kunstfaglig råd skal sørge for å legge et utstillingsprogram som er i tråd med ØKS’ helhetlige strategiske plan og utvikling og til enhver tid gjeldende utstillingsprofil og bistå ØKS' administrasjon og styre i kunstfaglige spørsmål. 

 

ØKS kunstfaglig råd sammensetning:
2 representanter valgt av h.h.v. årsmøtene i ØBK og NK-Viken.
2 representanter som er ØBK og NK-Viken sine representanter til ØKS-styret
Daglig leder ØKS

1 fra administrasjonen.

 

ØBK's representant i Østlandsutstillingens styre

1 representant. 1 vara

 

350 kr pr time+ dekket reiseutgifter, ca 3 møter pr år + mail og telefonmøter

-Styremedlemmene er ansvarlige for informasjon til sin distriktsorganisasjon.

-Styret er ansvarlig for økonomi og gjennomføring av ØU i samarbeid med de lokale arrangører.

-Styret skal utarbeide reglement, nødvendige prosjektplaner for prosjektet og forestå forhandlinger med stat og fylkeskommuner. Det er styret som er ansvarlig for faste ansettelser.

-Styret har det faglige arrangøransvaret for Østlandsutstillingen.

-Planlegge Østlandsutstillingen i fremtiden, idédugnader for Østlandsutstillingens aktiviteter i utlandet, og i arbeidsmøter med potensielle visningssteder for de kommende årene. Hver av distriktsorganisasjonene velger sitt styremedlem for Østlandsutstillingen med personlig varamedlem for en 2-årsperiode

 

ØBK's representant til Østlandsutstillingens representantskap

1 representant. 1 vara

Ca et møte i året. 350,- pr time+ reiseutgifter

 

Representantskapet er Østlandsutstillingens eier/ høyeste organ.

Følgende er representert:

Distriktsorganisasjonene med 1 hver + vara:

VBK (Vestfold), BKI (Innlandet), BO (Oslo), BKA (Akershus) BBK (Buskerud), ØBK,

samt representanter fra kunstsentrene, en representant fra ØSAM, og styreleder for ØU (talerett -ikke stemmerett)

 

ØBK's representant i Fredrikstad kommunes innkjøpskomité for løskunst

1 representant. 1 vara. Velges for 3 år våren 2024 som en overgangsordning.

1058,- pr møte ca 4 møter pr år

Budsjettet for innkjøpskomiteen er fra 2021 redusert til ca 75 000,- pr år.

I innkjøpskomiteen sitter en representant for Fredrikstad kommune, en fra Fredrikstad museum og en kunstnerisk representant (ØBK eller NKSØ) med én stemme hver. Dette budsjettet skal ikke brukes til anskaffelser til Artoteket.

-ØBK's representant må holde seg oppdatert på kunstnerisk aktivitet og

utstillingsvirksomhet i kommunen.

-Komme med forslag og innspill til komiteen.

-Være med å ta beslutning om hva som blir kjøpt inn.

 

 

 

bottom of page