ØBK's ORGANER

 

ØBK-Styret
(f.o.m. 6. mars 2020 er styret utvidet til 4 medlemmer)
 • Jonas Qvale , leder,  tlf 481 53 654  (2020-22)

 • Tor-Magnus Lundeby, nestleder  (2019-21)

 • Jane Hupe, kasserer  (2019-21)

 • Hanne B. Nystrøm, sekretær  (2020-22)

 • vara: Anja Bjørshol  (2019-21)

ØBK Kunstfaglig Råd

 • Camilla Wexels Riser, leder, 980 92 900  (2019-2021)

 • Tommi Sarkapalo  (2019-2021)

 • Hege Liseth  (2019-2021)

 • vara: Jens Stegger Ledaal 

Nominasjonsutvalget
 • Kristin Romberg  (2020-2021)

 • Gerd Wevling Matre  (2020-2021)

 • vara: Arild Rørdal  (2020-21)

EKSTERNE VERV KNYTTET TIL ØKS

(Østfold Kunstsenter)

Representantskapet for ØKS

 • Jonas Qvale  (2020-23)

 • Ellen Solberg  (2020-23

 • Laila Kongevold  (2019-22)

 • 1. vara: Jan-Erik Beck  (2020-22)

 • 2. vara: Britt Juul  (2020-21)

Styret for ØKS

(hele styret ble byttet ut på representantskapsmøtet 25.11.2020)

 • Gerd Wevling Matre  (- 25.11.2020)

 • vara: Stefan Christiansen

 • Stefan Christiansen  (25.11.2020- mai 2021)

 • vara: ingen fram til mai 2021

ØKS  kunstfaglig råd

 • Nicholas Hughes  (2020-22)                                                       

 • vara: Tulle Ruth Koefoed-Jespersen  

ØKS  Valgkomité  (velges på årsmøte i 2022)

 • Laila Kongevold   (utpekt valgkomité for 2020)

 • vara: ingen valgt

ØVRIGE EKSTERNE VERV

 

Fredrikstad kommunes innkjøpskomité ​for løskunst

 • Arne Revheim,  tlf 995 17 759   (2020-22)

 • vara: Elisabeth Mathisen  (2020-22)                                                                     

Styret for Østlandsutstillingen 

 • Arild Rørdal  (2020-22)

 • vara: Leif Nyland  (2020-21)                                                                                  

Representantskapet for Østlandsutstillingen 

 • Astri Tonoian  (2020-22)

 • vara: Maja Sjöström  (2020-22) 

Linker til Årsrapporter for ØBK

 

Oversikt over ØBK's representansjon i styrer, råd og utvalg:

ØBK's representanter til representantskapet for ØKS:

3 representanter.  2 vara (1. og 2. vara)

 

Honoreres av ØKS.

 

Representantskapets sammensetning:

Tre representanter fra ØBK med 1. og 2. vara

Tre representanter fra NKSØ med 1. og 2. vara

1 representant for Østfold fylkeskommune (og fra 2020 for Region Viken)

1 representant for Fredrikstad kommune

Representantskapet er Østfold kunstsenters øverste organ.

 

ØBK Kunstfaglige råd:

3 representanter. 1 vara

 

350 kr pr time ca 2-3 møter pr år

ØBK's Kunstfaglige Råd er vår kunstfaglige råd og jury i Østfold.

Kunstfaglig Råd er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende.

Kunstnerisk råd består av tre representanter med vararepresentant hvor av flest mulige faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. De som velges, må være faglig kompetente og minst fylle kravene til medlemskap i en av billedkunstnerorganisasjonene.

Ved eksterne juryverv hvor ØBK skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer, samarbeider styret med leder for Kunstnerisk råd for å finne frem til kandidater.

Kunstnerisk råd velger selv leder og nestleder.

ØBK's representant i ØKS-styret:

1 representant. 1 vara

 

kr. 350,- pr. time + 1 time forberedelse per møte.

4 – 5 møter i året + strategisamlinger.

 

ØKS-styrets sammensetning:

1 kunsthåndverker,

1 billedkunstner,

1 felles kandidat på fritt grunnlag

1 fra Fredrikstad Kommune,

1 fra Østfold Fylkeskommune.

Styrets oppgaver (ØKS' vedtekter fra 2017):
Styret skal innkalle til Generalforsamling (?) en gang i året og legger fram saker til behandling:

• Revidert regnskap
• Årsmelding
• Årsbudsjett
• Strategisk plan og Handlingsplan
• Saker fra styret og medlemmer

Styret har ansvaret for drift og utvikling av Østfold kunstnersenter her under:
- foreta ansettelser av daglig leder
- sørge for at virksomheten skjer i samsvar med vedtekter, vedtatt handlingsplan og innenfor de til enhver tid forsvarlige økonomiske rammer.
- i kunstneriske spørsmål å trekke opp de langsiktige og overordnede retningslinjene

Styret plikter å følge instruks for styret.
Styringsdokumenter for Østfold kunstsenter ligger her:    http://ostfold-kunstsenter.no/?page_id=935

ØBK's representant i ØKS kunstfaglig råd

1 representant. 1 vara

Representantskapet fastsetter honorar for arbeidet. Representanten velges på grunnlag av god faglig innsikt og oppdatert oversikt på samtidskunstscenen. Mandat/oppgaver:
ØKS kunstnerisk råd skal sørge for å legge et utstillingsprogram som er i tråd med ØKS’ helhetlige strategiske plan og utvikling og til enhver tid gjeldende utstillingsprofil og bistå ØKS administrasjon og styre i kunstfaglige spørsmål. Representantskapet for ØKS vil komme med tydeligere instruks.

 

ØKS kunstnerisk råd sammensetning:
2 representanter valgt av h.h.v. årsmøtene i ØBK og NK-SØ.
2 representanter, ØBK og NK-SØ’s representanter til ØKS-styret
Daglig leder ØKS og 1 fra administrasjonen.

 

ØBK's representant i Østlandsutstillingens styre

1 representant. 1 vara

 

350 kr pr time+ dekket reiseutgifter, ca 3 møter pr år + mail og telefonmøter

-Styremedlemmene er ansvarlige for informasjon til sin distriktsorganisasjon.

-Styret er ansvarlig for økonomi og gjennomføring av ØU i samarbeid med de lokale arrangører.

-Styret skal utarbeide reglement, nødvendige prosjektplaner for prosjektet og forestå forhandlinger med stat og fylkeskommuner. Det er styret som er ansvarlig for faste ansettelser.

-Styret har det faglige arrangøransvaret for Østlandsutstillingen.

-Planlegge Østlandsutstillingen i fremtiden, idédugnader for Østlandsutstillingens aktiviteter i utlandet, og i arbeidsmøter med potensielle visningssteder for de kommende årene. Hver av distriktsorganisasjonene velger sitt styremedlem for Østlandsutstillingen med

personlig varamedlem for en 2-årsperiode

 

ØBK's representant til Østlandsutstillingens representantskap

1 representant. 1 vara

Ca et møte i året. 350,- pr time+ reiseutgifter

 

Representantskapet er Østlandsutstillingens eier/ høyeste organ.

Følgende er representert:

Distriktsorganisasjonene: Vestfold, Hedmark, Oppland, BOA, Østfold, Buskerud, to

representanter fra kunstnersentrene, en representant fra ØSAM, og styreleder for ØU

(talerett -ikke stemmerett)

 

ØBK's representant i Fredrikstad kommunes innkjøpskomité for løskunst

1 representant. 1 vara

870,- pr møte ca 4 møter pr år

Budsjettet for innkjøpskomiteen er ca 150 000,- pr år

I innkjøpskomiteen sitter en representant for Fredrikstad kommune, en fra Fredrikstad

museum og en kunstnerisk representant (ØBK eller NKSØ) med én stemme hver.

-ØBK's representant må holde seg oppdatert på kunstnerisk aktivitet og

utstillingsvirksomhet i kommunen.

-Komme med forslag og innspill til komiteen.

-Være med å ta beslutning om hva som blir kjøpt inn.