ØBK-Styret
 • Jonas Qvale , leder,  tlf 481 53 654

 • Tor-Magnus Lundeby, nestleder/sekr,  tlf 919 14 007

 • Jane Hupe, kasserer,  tlf 472 64 325

 • vara: Anja Bjørshol

ØBK Kunstfaglig Råd

 • Camilla Wexels Riser, leder,  tlf 980 92 900

 • Tommi Sarkapalo,  tlf 913 30 625

 • Hege Liseth,   tlf 412 38 773

 • vara: Jens Stegger Ledaal 

 

Representantskapet ved ØKS

 • Geir Tore Holm

 • Tulle Ruth Koefoed-Jespersen

 • Laila kongevold

 • 1. vara: Jan-Erik Beck

 • 2. vara: Britt Juul

 

Styret for Østfold Kunstsenter

 • Jonas Qvale

 • vara: Gerd Wevling Matre

 

Kunstnerisk råd ved ØKS 

 • Søssa Jørgensen                                                              

 • vara: Ellen Solberg   

Fredrikstad kommunes innkjøpskomité ​for løskunst

 • Anja Bjørshol,  tlf 995 17 759   

 • vara: Arne Revheim                                                                     

Styret for Østlandsutstillingen 

 • Kristin Romberg

 • vara: Leif Nyland                                                                                  

 

Representantskapet for Østlandsutstillingen 

 • Tulle Ruth Koefoed-Jespersen

 • vara: Astri Tonoian

Linker til Årsrapporter for ØBK

 

 

Oversikt over ØBK's representantsjon i styrer, råd og utvalg:

ØBK'S representanter til Representantskapet for ØKS:

3 representanter.  2 vara (1. og 2. vara)

 

Honoreres av ØKS.

 

Representantskapets sammensetning:

Tre representanter fra ØBK med 1. og 2. vara

Tre representanter fra NKSØ med 1. og 2. vara

1 representant for Østfold fylkeskommune (og fra 2020 for Region Viken)

1 representant for Fredrikstad kommune

Representantskapet er Østfold kunstsenters øverste organ.

 

ØBK Kunstfaglige Råd:

3 representanter. 1 vara

 

350 kr pr time ca 2-3 møter pr år

ØBK's Kunstfaglige Råd er vår kunstfaglige råd og jury i Østfold.

Kunstfaglig Råd er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende.

Kunstnerisk råd består av tre representanter med vararepresentant hvor av flest mulige faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. De som velges, må være faglig kompetente og minst fylle kravene til medlemskap i en av billedkunstnerorganisasjonene.

Ved eksterne juryverv hvor ØBK skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer, samarbeider styret med leder for Kunstnerisk råd for å finne frem til kandidater.

Kunstnerisk råd velger selv leder og nestleder.

ØBK'S representant i ØKS styret:

1 representant. 1 vara

 

kr. 350,- pr. time + 1 time forberedelse per møte.

4 – 5 møter i året + strategisamlinger.

 

ØKS-styrets sammensetning:

1 kunsthåndverker,

1 billedkunstner,

1 felles kandidat på fritt grunnlag

1 fra Fredrikstad Kommune,

1 fra Østfold Fylkeskommune.

Styrets oppgaver (ØKS' vedtekter fra 2017):
Styret skal innkalle til Generalforsamling (?) en gang i året og legger fram saker til behandling:

• Revidert regnskap
• Årsmelding
• Årsbudsjett
• Strategisk plan og Handlingsplan
• Saker fra styret og medlemmer

Styret har ansvaret for drift og utvikling av Østfold kunstnersenter her under:
- foreta ansettelser av daglig leder
- sørge for at virksomheten skjer i samsvar med vedtekter, vedtatt handlingsplan og innenfor de til enhver tid forsvarlige økonomiske rammer.
- i kunstneriske spørsmål å trekke opp de langsiktige og overordnede retningslinjene

Styret plikter å følge instruks for styret.
Styringsdokumenter for Østfold kunstsenter ligger her:    http://ostfold-kunstsenter.no/?page_id=935

ØBK's representant i kunstnerisk råd ved ØKS

1 representant. 1 vara

Representantskapet fastsetter honorar for arbeidet. Representanten velges på grunnlag av god faglig innsikt og oppdatert oversikt på samtidskunstscenen. Mandat/oppgaver:
ØKS kunstnerisk råd skal sørge for å legge et utstillingsprogram som er i tråd med ØKS’ helhetlige strategiske plan og utvikling og til enhver tid gjeldende utstillingsprofil og bistå ØKS administrasjon og styre i kunstfaglige spørsmål. Representantskapet for ØKS vil komme med tydeligere instruks.

 

ØKS kunstnerisk råd sammensetning:
2 representanter valgt av h.h.v. årsmøtene i ØBK og NK-SØ.
2 representanter, ØBK og NK-SØ’s representanter til ØKS-styret
Daglig leder ØKS og 1 fra administrasjonen.


ØBK's representant i Regional innstillingskomité for utstillingsstipend:

1 representant. 1 vara

Statens sats for verv og møtegodtgjørelse 376,- pr. time.

 

½ dag – 1 dag møte pr. år i september, og 1 -3 timers forberedelse i forkant av møtet.

Behandling av søknader til Statens utstillingsstipend for utstillere i Østfold. Komiteen behandler alle innkomne søknader, først i forberedelse ved å lese søknadene, og deretter i et fellesmøte. Komiteen lager en innstilling med begrunnelse, og innstillingen sendes til Kulturrådet.

Retningslinjer for Statens utstillingsstipend ligger på Norsk kulturråd sin hjemmeside.

1 kunsthåndverker, 1 billedkunstner, 1 kunstforeningene i Østfold, 1 Østfold fylkeskommune.

 

ØBK's representant i Østlandsutstillingens styre

1 representant. 1 vara

 

350 kr pr time+ dekket reiseutgifter, ca 3 møter pr år + mail og telefonmøter

-Styremedlemmene er ansvarlige for informasjon til sin distriktsorganisasjon.

-Styret er ansvarlig for økonomi og gjennomføring av ØU i samarbeid med de lokale arrangører.

-Styret skal utarbeide reglement, nødvendige prosjektplaner for prosjektet og forestå forhandlinger med stat og fylkeskommuner. Det er styret som er ansvarlig for faste ansettelser.

-Styret har det faglige arrangøransvaret for Østlandsutstillingen.

-Planlegge Østlandsutstillingen i fremtiden, idédugnader for Østlandsutstillingens aktiviteter i utlandet, og i arbeidsmøter med potensielle visningssteder for de kommende årene. Hver av distriktsorganisasjonene velger sitt styremedlem for Østlandsutstillingen med

personlig varamedlem for en 2-årsperiode

 

ØBK's representant til representantskapet i Østlandsutstillingen

1 representant. 1 vara

Ca et møte i året. 350,- pr time+ reiseutgifter

 

Representantskapet er Østlandsutstillingens eier/ høyeste organ.

Følgende er representert:

Distriktsorganisasjonene: Vestfold, Hedmark, Oppland, BOA, Østfold, Buskerud, to

representanter fra kunstnersentrene, en representant fra ØSAM, og styreleder for ØU

(talerett -ikke stemmerett)

 

ØBK's representant i Fredrikstad kommunes innkjøpskomité for løskunst

1 representant. 1 vara

870,- pr møte ca 4 møter pr år

Budsjettet for innkjøpskomiteen er ca 150 000,- pr år

I innkjøpskomiteen sitter en representant for Fredrikstad kommune, en fra Fredrikstad

museum og en kunstnerisk representant (ØBK eller NKSØ) med én stemme hver.

-ØBK's representant må holde seg oppdatert på kunstnerisk aktivitet og

utstillingsvirksomhet i kommunen.

-Komme med forslag og innspill til komiteen.

-Være med å ta beslutning om hva som blir kjøpt inn.