top of page
Vedtekter
VEDTEKTER FOR ØBK

Vedtatt på Årsmøtet 5. mars 2020

§ 1:  NAVN OG ORGANISASJON

 

ØBK er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Østfold.

ØBK er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er forpliktet av vedtekter og

landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere (NBK).

ØBK er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.

 

 

§ 2:  FORMÅL

 

ØBK skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Østfold.

 

 

§ 3:  MEDLEMSKAP

 

§ 3-1.  Skriftlig søknad om medlemskap stiles til ØBKs Styre. 

Medlemskap oppnås av profesjonelle billedkunstnere bosatt i Østfold,

og som oppfyller vedtatte opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte.

Medlemskap i ØBK medfører automatisk medlemskap i NBK.

 

§ 3-2.  Medlemmer plikter å svare kontingent til både ØBK og NBK.

Kontingentene innbetales til NBK.

Kontingenten til ØBK fastsettes av Årsmøtet. 

Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap i ØBK.

Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent.

Ved oppnådd pensjonsalder svares halve kontingenten til ØBK.

 

§ 3-3.  Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg for kortere eller lengre tid i Østfold har rett til opptak

uten ny vurdering når de har vært medlem i en annen distriktsorganisasjon.

§ 3-4.  Billedkunstnere bosatt utenfor Østfold, som tidligere har vært medlem av ØBK,

eller som har sterk tilknytning til Østfold, og som ellers oppfyller kravet om medlemskap, kan tilkjennes assosiert medlemskap.

Assosiert medlemskap gir ikke stemmerett i ØBKs organer, eller medlemskap i NBK. 

 

 

§ 4:  ØBKs ORGANER                                                                                                                      

 

- Årsmøtet (§ 5)

- Styret (§ 7)

- Nominasjonsutvalget (§ 8)

- ØBK Kunstfaglig Råd (§ 10)

§ 5:  ÅRSMØTET

 

§ 5-1.  Årsmøtet
Årsmøtet er ØBKs øverste organ.

Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende for ØBKs medlemmer.

 

§ 5-2.  Frister

Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars.

Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 måneder før møtet.

Saker til Årsmøtet fremmes til Styret og må være innkommet 4 uker før Årsmøtet.

Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet.

Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp på Årsmøtet.

 

§ 5-3.  Årsmøtet

Alle medlemmer av ØBK har rett til å møte på Årsmøtet.

Medlemmer som ikke kan møte på Årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem.

Fullmakt med åpent mandat sendes et medlem, fullmakt med bundet mandat sendes styret.

Ingen medlemmer kan ha mer enn to fullmakter. Årsmøtet er beslutningsdyktig når, det er lovlig innkalt.

Dersom innkallingen ikke blir godkjent, innkalles det til nytt Årsmøte innen 3 uker.

Dette Årsmøtet kan bare behandle saker som var fremmet til det ordinære Årsmøtet.

§ 5-4.  Assosierte medlemmer og observatører

Assosierte medlemmer og inviterte observatører har møterett, men ikke stemmerett.

 

§ 5-5.  Konstituering av Årsmøtet

Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden

og valg av møteledere, referent, tellekorps og to representanter til å godkjenne referatet.

 

§ 5-6.  Årsmøtesaker

Årsmøtet behandler:

-   Styrets årsberetning

-   Regnskap for foregående år

-   Saker fremmet av eller gjennom Styret

-   Handlingsprogram for kommende periode

-   Budsjett for kommende periode

-   Fastsettelse av medlemskontingent

-   Oppnevninger

-   Valg

 

§ 5-7.  Valg

Årsmøtet velger følgende representanter til ØBK's organer:

-   Styret 4 + 1 vara

-   Nominasjonskomité 2

-   ØBK Kunstfaglig Råd 3 + 1 vara

Årsmøtet oppnevner ved valg følgende kandidater til eksterne verv:

-   Representantskapet for ØKS 3 + 2 vara

-   Styret for ØKS 1 + 1 vara

-   ØKS Kunstfaglig råd 1 + 1 vara

-   Øvrige eksterne verv der ØBK er representert

Årsmøtet velger revisor når det er aktuelt

Representanter til alle verv velges for 2 år. Vara velges for 2 år.

Samme person kan ikke velges til flere av organisasjonens organer.

Ved alle valg, er det bare medlemmer av ØBK som er valgbare.

 

 

§ 6:  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 

Ekstraordinært Årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel når minst 1/5 av medlemmene, eller et flertall i Styret krever det.

Krav om Ekstraordinært Årsmøte skal fremmes skriftlig til styret.

Sakspapirer skal følge innkallingen.

Kun den eller de saker det blir krevd Ekstraordinært Årsmøte for kan behandles.

Møtet konstituerer seg på samme måte som et Ordinært Årsmøte.

 

 

§ 7:  STYRET

 

§ 7-1.  Styret er ØBKs øverste organ mellom årsmøtene. Styret velger selv sin leder/nestleder.

 

§ 7-2.  Styret leder og har ansvar for ØBKs virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt

- Årsmøtet (§ 5),

- Nominasjonsutvalget (§8)

- ØBK Kunstfaglig Råd (§10).

Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet.

 

§ 7-3.  Styret innkalles og sakspapirer sendes ut, i god tid før styremøtet.

Det skal føres referat fra styremøtene.

Innkalling, saksliste og referat gjøres fortløpende tilgjengelig for medlemmene etter forespørsel.

§ 8:  NOMINASJONSUTVALGET

§ 8-1.  Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene,

nominere kandidater til valg:

- Styremedlemmer i ØBK-styret

- ØBK Kunstfaglig Råd

Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til Årsmøtet.

 

§ 8-2.  Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå inntil tre kandidater

til hvert av følgende verv tilknyttet Østfold kunstsenter:

- 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til Representantskapet for Østfold kunstsenter (3 år),

- 1 styremedlem og 1 varamedlem til styret for Østfold kunstsenter (2 år),

- 1 medlem og 1 varamedlem til Kunstnerisk råd for ØKS (2 år).

§ 8-3.  Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene

foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på NBKs Landsmøte.

 

§ 8-4.  Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og

medlemmene foreslå kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite.

 

§ 8-5.  Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid tilstrebe faglig, aldersmessig,

kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold.

 

§ 8-6.  Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når alle av utvalgets medlemmer eller varamedlemmer, er til stede.

Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.

 

§ 9:  MEDLEMSMØTER

 

Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer.

 

§ 10:  ØBK KUNSTFAGLIG RÅD

 

§ 10-1.  ØBK Kunstfaglig Råd er ØBKs kunstfaglige råd og jury i Østfold.

ØBK Kunstfaglig Råd er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med

medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende.

 

§ 10-2.  Ved eksterne juryverv hvor ØBK skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer,

samarbeider styret I ØBK med leder for ØBK Kunstfaglig Råd for å finne frem til kandidater.

 

§ 10-3.  ØBK Kunstfaglig Råd består av tre representanter med vararepresentant

hvor av flest mulige faggrupper innen billedkunstfeltet er representert.

 

§ 10-4.  ØBK Kunstfaglig Råd velges for to år av gangen.

De som velges, må være faglig kompetente og minst fylle kravene til medlemskap i en av billedkunstnerorganisasjonene.

 

§ 10-5.  ØBK Kunstfaglig Råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat.

ØBK Kunstfaglig Råd's  avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.

 

§ 10-6.  ØBK Kunstfaglig Råd velger selv leder og nestleder.

ØBK Kunstfaglig Råd er beslutningsdyktig når alle juryens medlemmer eller varamedlemmer,

herunder leder eller nestleder, er til stede.

Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.

Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.

 

 

§ 11:  URAVSTEMNING

 

Styret kan sende saker av spesielt stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved uravstemning.

Likeledes kan Årsmøtet eller Ekstraordinært Årsmøte vedta at en sak skal sendes til uravstemning.

NBKs Landsmøtevedtak og ØBKs Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning.

Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, er også bindende for ØBKs medlemmer.

Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likelydende, er ikke uravstemningen bindende,

og den endelige avgjørelse tas av Styret.

Årsmøtet, Ekstraordinært Årsmøte eller Styret fastsetter instrukser for den praktiske gjennomføringen av uravstemning.

 

 

§ 12:  OPPLØSNING

 

For at vedtak om oppløsning av ØBK skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende Årsmøter med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer.

I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidlig besluttes hvorledes ØBKs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres

og tilbakeføres medlemmene og være i samsvar med ØBKs formål.

 

 

§ 13:  VEDTEKTSENDRINGER

 

Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på Årsmøtet.

Vedtektsendringer trer i kraft etter foreløpig godkjenning av NBKs Sentralstyre.

Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når de er godkjent på NBKs Landsmøte.

 

                      

bottom of page